Bez valutne klauzule, fiksna i promjenjiva kamatna stopa

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su klijentima koji upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod IKB Umag d.d. 

Iznos kredita:

od KN 10.000,00 do KN 100.000,00

Valutna kluzula:

bez valutne klauzule

Korisnici kredita:

Korisnici kredita mogu biti klijenti Banke i neklijenti.

Klijenti Banke su fizičke osobe koje upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke i imaju uredno poslovanje po računima, kao i fizičke osobe koje se ugovorom o kreditu obvežu upućivati svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke u roku od 3 mjeseca od dana odobrenja kredita.

Rok otplate:

od 3 do 6 godina

Nominalna kamatna stopa:

a)      u prve 3 godine otplate 6,20% godišnje, fiksna, za klijente banke

b)     u prve 3 godine otplate 6,70% godišnje, fiksna, za neklijente banke

 

Za ostalo razdoblje otplate: 6,81% godišnje, promjenjiva

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za HRK koji za prvo polugodište 2018. iznosi 0,71% i fiksnog dijela koji iznosi 6,10 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

a)     od 6,74% za klijente banke

b)    od 7,27% za neklijente banke

Naknada:

a)     1,00% jednokratno, min. 200,00 kn, max. 1.000,00 kn za klijente banke

b)    2,00% jednokratno, min. 200,00 kn, max. 1.000,00 kn za neklijente banke

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

      u jednakim mjesečnim anuitetima

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP obrazac, odrezak od mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.