Brokerski poslovi


Poštovani klijenti,

Posebna nam je čast ukazati Vam na uslugu burzovnog posredovanja, odnosno kupnje i prodaje financijskih instrumenata na području Republike Hrvatske, u širokoj paleti bankarskih proizvoda Istarske kreditne banke Umag d.d. 
Trgovanje financijskim instrumentima obavlja se posredstvom brokera, a ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. je kreditna institucija koja je sudski registrirana za obavljanje poslova s financijskim instrumentima odnosno, sukladno dozvoli Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i suglasnosti Hrvatske narodne banke. U tom smislu Banka je članica Zagrebačke burze d.d. Zagreb te član sudionik Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a njezino osoblje uključeno u poslove kupnje i prodaje financijskih instrumenata, te je stručno osposobljeno za obavljanje predmetnih poslova.
U okviru svojih ovlaštenja, Banka pruža isključivo uslugu  posredovanja na uređenim tržištima, odnosno na burzi , što znači da pri kupnji i prodaji financijskih instrumenata postupa isključivo po nalogu klijenta. Broker upoznaje klijenta sa stanjem na tržištu i sa svim okolnostima koje su klijnetu potrebne radi donošenja odluke o kupnji ili prodaji, ili u pogledu drugih poslova s financijskim instrumentima. Pri tome se Banka obvezuje dati točne informacije o ponudi, potražnji, prometu i tržišnim cijenama financijskih instrumenata, kako bi klijent mogao donijeti odgovarajuću odluku o ulaganjima. 
Banka će posredovati za Vas u kupnji i/ili prodaji svih vrsta financijskih instrumenata iz Članka 1. Općih uvjeta, raspoloživih na hrvatskom tržištu kapitala, a Vaši nalozi za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata bit će u najkraćem mogućem vremenu poslani na izvršenje na uređeno tržište, odnosno burzu, a sve prema Vašim željama i uputama. 
Kao Banka s dugogodišnjim iskustvom u financijama i bankarstvu, jamčimo svim našim klijentima osobnu, fleksibilnu i pouzdanu uslugu posredovanja temeljenu na povjerljivosti i sigurnosti.

Za sve informacije obratite se našim ovlaštenim brokerima na broj telefona 052/702-342.

 

Otvaranje brokerskog računa

Banka otvara svojim Klijentima Brokerski račun koji obuhvaća skupni Račun financijskih instrumenta (evidencija financijskih instrumenta pohranjenih kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva(SKDD) te registriranih sa Bankom) i Račun novčanih sredstava- sredstva za plaćanje financijskih instrumenta odnosno sredstva dobivena prodajom financijskih instrumenta i/ili uplaćena u svrhu kupnje financijskih instrumenata (u daljnjem tekstu: Brokerski račun). Brokerski račun otvara se temeljem uredno popunjenog, potpisanog i ovjerenog, od strane Klijenta, Zahtjeva za otvaranje brokerskog računa.

Klijent može Obrazac Zahtjeva za otvaranje brokerskog računa zatražiti u sjedištu Banke ili organizacijskim jedinicama iz Članka 1. Općih uvjeta* , ili na internet strancima Banke. U tom smislu Banka sa Klijentom potpisuje Ugovor o obavljanju brokerskih poslova

Za otvaranje Brokerskog računa potrebni su slijedeći dokumenti:

 

Za domaće fizičke osobe (rezidente):

 • presliku osobne iskaznice ili putne isprave (obostrana preslika)
 • presliku kartice kunskog tekućeg ili štednog računa otvorenog u RH koji glasi na ime Klijenta
 • broj računa investitora u SKDD (ukoliko Klijent već ima otvoren račun u SKDD)
 • broj telefona (fiksnog ili mobilnog)  Klijenta
 • MBG, ukoliko ga ne sadrži osobni dokument
 • ako je dopisna adresa različita od one u osobnoj ispravi pismena izjava da želi poslovnu korespondenciju primati na dopisnu adresu
 • dopisna adresa Klijenta
 • osobni indentifikacijski broj(OIB)*

*obvezno od 01.01.2010.g

Za strane fizičke osobe(nerezidente):

 • presliku putne isprave
 • presliku kartice nerezidentnog računa otvorenog u RH koji glasi na ime Klijenta
 • broj računa investitora u SKDD (ukoliko Klijent već ima otvoren račun u SKDD) 
 • broj telefona (fiksnog ili mobilnog)  Klijenta
 • dopisna adresa Klijenta

 Za pravne osobe( rezidente i nerezidente):

 • preslika izvatka iz sudskog registra ne starija od 30 dana (za strane pravne osobe prijevod izvatka iz inozemnog sudskog registra od strane sudskog tumača)
 • preslika potpisnog kartona temeljem kojeg je otvoren redovni poslovni račun u banci u RH
 • preslika osobne iskaznica (ili putne isprave) osobe ovlaštene za zastupanje
 • broj poslovnog računa  otvorenog kod jedne od poslovnih banaka u RH koji glasi na ime Klijenta (za strane pravne osobe broj nerezidentnog računa koji glasi na ime Klijenta)
 • ako je dopisna adresa različita od one upisane u sudskom registru pismena izjava pravne osobe  da želi poslovnu korespondenciju primati na dopisnu adresu
 • broj  računa investitora u SKDD (ukoliko Klijent već ima otvoren račun u SKDD)
 • izjavu o stvarnom vlasniku pravne osobe s potpisom članova Uprave
 • osobni indentifikacijski broj(OIB) obvezno od 01.01.2010.g
 • Izjavu o stvarnom vlasniku pravne osobe daju pod kaznenom i materijalnom odgovornošću osobe ovlaštene za zastupanje društva. U roku od 30 dana od promjene vlasničke stukture pravna osoba je obvezna dostaviti novu.

 

Ukoliko Klijent ne dostavi svu traženu dokumentaciju Banka nije obvezna otvoriti brokerski račun, odnosno uspostaviti poslovnu suradnju s Klijentu.

Pravne osobe, Obrazac “Izjava o stvarnom vlasniku pravne osobe” mogu zatražiti u sjedištu Banke ili podružnicama iz Članka 1. Općih uvjeta, ili na internet strancima Banke.

 

Ako Klijent nema otvoren račun u SKDD Banka će na temelju valjanog Zahtjeva za otvraranje računa investitora u SKDD Klijenta, istom otvoriti račun investitora u SKDD. Zahtjev za otvraranje računa investitora u SKDD obvezno se prilaže Zahtjevu za otvaranje brokerskog računa. Klijent može obrazac Zahtjeva za otvaranje računa investitora u SKDD zatražiti u sjedištu Banke ili podružnicama iz Članka 1. ovih Općih uvjeta.

Prije otvaranja računa ovlašteni zaposlenik Banke će provjeriti identitet Klijenta uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi važeći dokument sa slikom

Tek nakon što Klijent vrati potpisan Ugovor o obavljanju brokerskih poslova može pristupiti zadavanju naloga.

 

Zadavanje naloga

Klijent može Banci Nalog zadati:

- usmeno,

- u pismenom obliku.

 

1. Usmeni Nalog

Klijent zadaje usmeni Nalog isključivo telefonski i to na način da se usmeni Nalog priopći Brokeru ovlaštenom za objavljivanje Naloga za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata na mjestima trgovanja sukladno Članku 11. Općih uvjeta. Usmeni Nalog kao i sva telefonska komunikacija između Klijenta i brokera se snimaju, a tonski zapis se koristi kao dokaz o sadržaju Naloga.

Tonski zapis u dijelu koji se odnosi na kupnju ili prodaju financijskih instrumenata Banka je dužna na zahtjev predočiti nadzornim tijelima u svrhu dokazivanja Naloga. Potpisom Ugovora, kojega su ovi Opći uvjeti sastavni dio Klijent pristaje na snimanje telefonskih razgovora sa Bankom.

Klijent može dati usmeni Nalog isključivo uz uvjet da je prije davanja Naloga dao Banci Izjavu kojom ovlašćuje Banku da može zaprimati i izvršavati usmene Naloge uz identifikaciju Klijenta zaporkom ili PIN-om (osobni tajni broj) kojeg mu je dodijelila Banka prilikom davanja prije navedene Izjave. Potpisom iste Izjave Klijent potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da se telefonski razgovor snima. Klijent je dužan čuvati i ne odavati trećim osobama dodijeljeni mu PIN, te sam snosi odgovornost za eventualne zloupotrebe istog.

Banka će Klijentu dodijeliti PIN na temelju valjanog Zahtjeva za dodjelu PIN-a IKB. Temeljem zahtjeva iz prethodnog stavka Klijent daje Izjavu kojom ovlašćuje Banku da može zaprimati i izvršavati usmene Naloge uz identifikaciju PIN-om .

Klijent može obrazac Zahtjeva za dodjelu PIN-a i Obrazac Izjave zatražiti u sjedištu Banke ili podružnicama iz Članka 1. Općih uvjeta, ili na internet strancima Banke.

Banka zadržava pravo ne prihvatiti usmeni Nalog ako posumnja u identitet osobe koja zadaje usmeni Nalog. O odbijanju prihvata usmenog Naloga Banka će obavijestiti osobu koja daje usmeni Nalog, i to tijekom trajanja telefonskog razgovora u kojem se daje usmeni Nalog, sukladno Članku 10. Općih uvjeta.

 

2. Pismeni Nalog

Banka može zaprimiti “Zahtjev za zadavanje Naloga za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata” kao pismeni Nalog Klijenta dolaskom u poslovne prostorije Banke; odnosno u sjedište Banke  i u podružnice Banke na adresama iz Članaka 1. Općih uvjeta.

Davanje Naloga u pismenom obliku, u smislu prethodnog stavka, može se obaviti isključivo osobno, i to u sjedištu banke Brokeru, a u produžnicama Banke ovlaštenim zaposlenicima tih istih podružnica.

Prilikom davanja Naloga u pismenom obliku, Broker u sjedištu, a  ovlašteni zaposlenici podružnica Banke u podružnicama provode nedvojbenu indentifikaciju Klijenta identifikacijskom ispravom (osobna iskaznica ovlaštene osobe za zastupanje, putovnica, izvadak iz sudskog registra) što potvrđuju  potpisom na obrazcu “Zahtjev za zadavanje Naloga za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata”

 

Otkaz naloga

Klijent u svakom trenutku može otkazati u cijelosti dani Nalog prije nego po Nalogu bude izvršena transakcija kupnje ili prodaje financijskih instrumenta, odnosno Klijent u svako doba može otkazati Nalog u dijelu u kojem on još nije izvršen, i to na način na koji je Nalog upućen

 

Nalog za kupnju

Uvjet da Banka prihvati Nalog za kupnju je da je Klijent prethodno uplatio na izdvojeni račun za trgovanje financijskim instrumentima kod Banke broj: 2380006-1372000026 sredstva uvećana za brokersku proviziju, potrebna za izvršenje Naloga, osim u slučaju kada Klijent osigura ta sredstva na drugi dogovoreni način

Dajući Nalog za kupnju Klijent nalaže Banci da u svoje ime, a za Klijentov račun izvrši kupnju financijskih instrumenata po cijeni određenoj od Klijenta (maksimalna cijena kod kupnje).

Banka objavljuje Nalog njegovim izlaganjem na mjestima trgovanja na kojem kotira predmetni financijski instrument, postupajući pri tome u svoje ime, a za račun Klijenta, a sukladno Praviniku o izvršavanju Naloga klijenta.

Vlasništvo nad nematerijaliziranim financijskim instrumentima stječe se danom namire u skladu s pravilima SKDD.

Osim kada je to izričito drugačije navedeno u Nalogu, Banka će s financijskim instrumentima koje je primila ili njima raspolaže posljedično izvršenju ili djelomičnom izvršenju odnosno neizvršenju Naloga, postupiti sukladno uputi Klijenta.

  

Nalog za prodaju

Uvjet za prihvat Naloga za prodaju od strane Banke je da Klijent stavi Banci na raspolaganje financijske instrumente koji su predmet prodaje, i to na način da Klijentova vlasnička pozicija financijskih instrumenta iz Naloga za prodaju na računu otvorenom kod SKDD bude prethodno registrirana s Bankom, kao članom sudionikom u SKDD.

Postupak registracije financijskih instrumenta provodi sam klijent prema uputama SKDD. Ukoliko se klijent odluči prepustiti registraciju financijskih instrumenata Banci, podnosi “Zahtjev za registraciju financijskih instrumenata sa Bankom”. Obrazac “Zahtjev za registraciju financijskih instrumenata sa Bankom” klijent može zatražiti u sjedištu Banke ili organizacijskim jedinicama iz Članka 1. Općih uvjeta, ili na internet stranicama Banke.

Pored obrazca “Zahtjev za registraciju financijskih instrumenata sa Bankom” klijent daje izjavu da je dobrovoljno stavio na raspolaganje podatak o svom PIN-u dodijeljenog mu od SKDD u isključivu svrhu registracije njegove vlasničke pozicije pri SKDD sa ISTARSKOM KREDITNOM BANKOM UMAG D.D.  kao članom sudionikom – brokerom u sustavu SKDD.

Obrazac Izjave iz prethodnog stavka Klijent može zatražiti u sjedištu Banke ili organizacijskim jedinicama iz Članka 1. Općih uvjeta, ili na internet stranicama Banke.

Zadajući Nalog za prodaju Klijent nalaže Banci da u svoje ime, a za njegov račun izvrši prodaju financijskih instrumenata po cijeni određenoj od Klijenta (minimalna cijena kod prodaje).

Osim kada je to izričito drugačije navedeno u Nalogu, Banka će sa sredstvima koje je primio ili njima raspolaže posljedično izvršenju ili djelomičnom izvršenju odnosno neizvršenju Naloga, postupiti sukladno uputi Klijenta.

Klijent može od Banke zatražiti da se sredstva dobivena prodajom financijskih instrumenata zadrže na izdvojenom računu kod Banke u svrhu kupnje financijskih instrumenta. Takav zahtjev Klijent mora dati u pismenom obliku najkasnije do dana namire. U protivnom će sredstva Klijenta biti prenijeta na njegov račun.

Obrazac Izjave o sredstvima na izdvojenom računu iz prethodnog stavka Klijent može zatražiti u sjedištu Banke ili organizacijskim jedinicama iz Članka 1. Općih uvjeta, ili na internet stranicama Banke.