Croatia zdravstveno osiguranje

Istarska kreditna banka Umag d.d. i Croatia zdravstveno osiguranje u siječnju 2014.g. sklopili su Ugovor o zastupanju u osiguranju čime  je omogućeno ugovaranje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia ZO u poslovnicama Banke. 
  
Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja obuhvaća naknadu svih troškova doplate (participacije) u obveznom zdravstvenom osiguranju s neograničenom svotom pokrića, a mogu se osigurati osobe od navršenih 18. godina i starije, bez obrzira na zdravstveno stanje i pristupnu dob, a koje imaju status osiguranje osobe obveznog zdravstvenog osiguranja . 
  
Polica dopunskog ZO  koristi se za usluge koje  se obavljaju temeljem uputnice , recepta ili doznake HZZO-a : 
ambulantno liječenje (10,00kn), bolničko liječenje, laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku, ortopedska pomagala, fizikalna medicina i rehabilitacija, specijalističke stomatološke usluge te izdavanje lijeka po receptu s osnovne i dopunske liste lijekova. 
  
Premija osiguranja iznosi:

  • 67,00 kn mjesečno ( 804,00 kn godišnje) za klijente do 60 godina starosti -  polica bez pokrića za B listu lijekova
  • 97,00 kn mjesečno (1.164,00 kn godišnje) za klijente do 60 godina starosti - polica s pokrićem  za B listu lijekova
  • 150,00 kn mjesečno (1.800,00 kn godišnje) za klijente 61 godine starosti i više - polica s pokrićem  za B listu lijekova
  • 75,00 kn mjesečno (900,00 kn godišnje) bez obzira na pristupnu dob - za članove Sindikata i članove njihovih obitelji ( supružnici i djeca)- polica s pokrićem za B listu lijekova (popis sindikata sa sklopljenim ugovorom - PDF)

Uz izdavanje police naplaćuje se prva rata premije, a plaćanje se može ugovoriti mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje. 
Početak osiguranja je datum izrade police uz uvjet da je na taj dan izvršena uplata prve akontacijske rate premije. 
Kod prvog ugovaranja osiguranja polica se može početi koristiti 16-ti dan od dana početka osiguranja. 
  
Polica se ugovara  na razdoblje “do otkaza osiguranja “, a može se raskinuti tek po proteku prve godine osiguranja  uz otkazni rok od 3 mjeseca na pismeni zahtjev klijenta. 
  
Participacija se u ugovornim zdravstvenim ustanovama plaća ISKAZNICOM  Dopunskog zdravstvenog osiguranja,  a u ostalima putem refundacije. Rok za refundaciju troškova participarije je 14 dana od zaprimanja original računa na ime i prezime . 
Iskaznica osiguraniku stiže na kućnu adresu u roku od cca 15 dana od dana ugovaranja police.

Za više informacija i ugovaranje polica dopunskog ZO obratite se najbližoj poslovnici Banke.