Depoziti

Kunski depoziti
Banka prima na oročenje (u depozit) slobodna sredstva poslovnih subjekata (klijenata) na različite rokove (od 1 mjesec do preko tri godine) uz kamatnu stopu po dogovoru.

Obračun kamate je konformnom metodom, a isplata kamate po dospijeću ili po dogovoru.

Devizni depoziti

Domaći poslovni subjekti, mogu kod Banke oročiti deponirana devizna sredstva a vista na određeni rok, namjenski ili nenamjenski, uz vrlo povoljnu kamatu.

Osiguranje depozita

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osigurava depozite temeljem Zakona o osiguranju depozita.
Više o osiguranju štednih uloga pogledajte u PDF dokumentu u prilogu.