Dobrovoljni mirovinski fondovi

Osnovni smisao štednje u dobrovoljnim mirovinskim fondovima je povećanje mirovine iz I. i II. stupa ili raniji odlazak u mirovinu. Dobrovoljna mirovinska štednja omogućava nam aktivno sudjelovanje u određivanju visine vlastite mirovine, sami odlučujemo koliko ćemo uplaćivati i kako dugo ćemo štedjeti. Riječ je o najpovoljnijem obliku štednje za mirovinu, jer država potiče pojednica kroz državna poticajna sredstva i poreznu olakšicu, a upravitelji fondova prinosom na uložena sredstva. 
  
Državna poticajna sredstva
Dodjeljuju se u visini od 25% na godišnje uplate do 5.000 kuna. Pravo na DPS imaju svi članovi temeljem članstva u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu, bez obzira što taj član koristi poticaje za stambenu štednju. 
  
Porezna olakšica
Dobrovoljna mirovinska štednja potiče se i s poreznom olakšicom koja se odobrava do ukupnog iznosa od 12.000 kuna godišnje (u ukupan godišnji iznos olakšica ubrajaju se: zdravstveno i životno osiguranje te druga porezno poticana ulaganja). 
  
Prinos fonda
Fond manageri nastoje ostvariti što veći prinos za članove fonda, pridržavajući se pritom zadanih načela: likvidnosti, sigurnosti i raznolikosti, uz prihvatljivu razinu rizika definiranu investicijskom politikom. 
  
 1. Ostvarivanje članstva u fondu
 
o       član fonda može postati svaka osoba koja ima prebivalište u RH, bez obzira na dob, zaposlenje i zdravstveno stanje 
o       članstvo se uspostavlja potpisivanjem ugovora o članstvu i prvom uplatom 
o       sredstva na račun fonda mogu uplaćivati i treće osobe u ime člana fonda: roditelji, staratelji, udruge, sindikati i poslodavci 
o       članstvo se može ostvariti u više dobrovoljnih mirovinskih fondova, ali se pravo na poticajna sredstva ostvaruje samo u jednom fondu 
o       član fonda može prenijeti imovinu na račun u drugi fond i u tom slučaju naplaćuje se naknada; ako se prijenos obavlja radi isplate mirovine prijenosom u mirovinsko osiguravajuće društvo, tada se ne naplaćuje izlazna naknada; izlazna naknada ne naplaćuje se ni prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Erste DMD d.o.o. 
o        prestankom uplaćivanja doprinosa ne gubi se članstvo u fondu 
o       član dobrovoljnog mirovinskog fonda pravo na mirovinu može ostavriti najranije s navršenih 50 godina života, a iznimno mirovinska davanja mogu se ostvariti u slučaju smrti ili invalidnosti i ranije, pod uvjetima ugovora o članstvu 
  
2. Prava članova fonda
  
o       iznos koji se nalazi na računu člana fonda njegova je osobna imovina i predmet je nasljeđivanja u slučaju smrti člana 
o       član samostalno izabire DMF koji najbolje odgovara njegovoj sklonosti riziku, a visinu i dinamiku uplata u fond određuje prema svojim financijskim mogućnostima 
o       uplaćeni doprinosi u fond te vrijednost obračunske jedinice vodit će se u kunama i eurima 
o       član postaje suvlasnik fonda i to srazmjerno iznosu sredstava na njegovu osobnom računu; fond je u cijelosti u vlasništvu svojih članova 
o       član ima pravo uvida u svoj osobni račun te ima pravo biti informiran o vrijednosti obračunske jedinice 
o       iznos na računu je osobna imovina te osobe koja ne može biti predmet ovrhe niti dio stečajne mase člana fonda ili banke skrbnika 
o       prilikom stjecanja prava na mirovinu i potpisivanjem ugovora o isplati mirovine prebacuju se sredstva člana fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo, koje će članu isplačivati mirovinu ovisno o programu koji izabere 
  
3. Erste Plavi dobrovoljni mirovinski fondovi
  
Erste Plavi Protect– dobrovoljni mirovinski fond namijenjen članovima koji daju veći važnost sigurnosti od prinosa – konzervativan. Radi ostvarivanja visoke sigurnosti, imovina člana fonda ulagat će se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod banaka, repo poslove te otvorene investicijske fondove koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente. Imovina fonda neće biti uložena u vlasničke vrijednosne papire – dionice. Očekivani prinos fonda iznosi 4-6%. 
  
Erste Plavi Expert– dobrovoljni mirovinski fond namijenili smo našim članovima koji planiraju duže vrijeme provesti u fondu pa će visina prinosa bitnije utjecati na visinu mirovine – dinamičan. Radi ostvarivanja sigurnosti, kao i viših prinosa na imovinu fonda, ulagat će se ravnomjerno u dužničke vrijednosne papire i u vlasničke vrijednosne papire – dionice. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima korisit će se mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira do 15% imovine fonda. Očekivani prinos fonda iznosi 6-8%. 
  

4. Vrste mirovina 
 
Mirovina plus – pojedinačna doživotna mirovina 
  
Mirovina plus brza isplata – privremena starosna mirovina 5-15 godina (u slučaju smrti korisnika mirovina će se isplaćivati u zajamčenom razdoblju) 
  
Zajednička mirovina plus – zajednička doživotna mirovina, isplaćuje se doživotno ako bračni drug nadživi korisnika u 100% iznosu 
  
Mirovina plus – zajamčeno razdoblje (korisnik dobiva doživotnu mirovinu, a u zajamčenom razdoblju isplaćivat će se mirovina nasljedniku) 
  
Zajednička mirovina – zajamčeno razdoblje omogućava korisniku i njegovom bračnom drugu doživotnu mirovinu, a u slučaju smrti nasljednik će u zajamčenom razdoblju dobit isplatu ušteđenih sredstava 
  
Kod svih programa moguće je isplata u iznosu od 30% od ukupno uplaćenih sredstava prilikom početka korištenja mirovine. 
  
5. Sigurnosni mehanizmi
 
o        temeljni kapital 15.000.000,00 kn 
o        stroga zakonska ograničenja ulaganja 
o        HAGENA – Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja čija je zadaća zaštita interesa članova mirovinskih fondova i korisnika mirovina i ostalih mirovinskih davanja iz mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje 
o        kvartalno objavljivanje razultata poslovanja, revizija financijskih izvješća od strane renomiranih revizorskih kuća 
o        rad Uprave nadzire Nadzorni odbor i Skupština 
o        imovina fonda je na posebnom računu banke skrbnik 
  
6. Visina i vrste naknada
 
Društvo zaračunava naknadu od članova fonda za pokriće svojih troškova. Naplaćuju se slijedeće vrste naknada: 
  
Ulazna naknada – član fonda odabire mogućnost plaćanja jednokratno ili višekratno. Ako se naknada plaća jednokratno tada ona iznosi 900 kuna za sve vrijeme trajanja članstva u Fondu. Višekratna ulazna naknada naplaćuje se na iznos uplate doprinosa do 5.000,00 kuna godišnje. Iznosi 8% godišnje na uplate u prve tri godine članstva (najviše 400 kuna godišnje), a u slijedećim godinama plaća se fiksna naknada od 20 kn godišnje. 
  
Naknada za upravljanje:
Erste Plavi Protect: 1,6% od ukupne imovine fonda 
Erste Plavi Expert: 1,8% od ukupne imovine fonda 
  
Naknada za izlaz – iz mirovinskig fonda obračunava se i naplaćuje od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda, a najviše može iznositi 10% od iznosa. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Erste DMD d.o.o., kao ni prilikom prijenosa sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovina. 
  
Naknada banci skrbniku – obračunava se dnevno na ukupnu imovinu Fonda umanjenu za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja. 
  
Banka skrbnik nad imovinom Erste Plavih dobrovoljnih mirovinskih fondova je HVB Splitska banka d.d. sa sjedištem u Splitu. 
  
Sve dodatne informacije zatražite u najbližoj poslovnici Istarske kreditne banke Umag d.d.