Dugoročni

Korisnici kredita:

pojedinci koji posluju u skladu sa Zakonom o obrtu

Pravna sposobnost:

obrtnica

Kreditna sposobnost:

statistička izvješća o poslovanju tražitelja i BON 2, rješenje o razrezu poreza na dohodak

Osiguranje uredne otplate kredita:

mjenično jamstvo, bianco zadužnica, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva nekretnina/pokretnina, polica osiguranja vinkulirana u korist Banke

Iznos kredita:

utvrđuje se prema kreditnoj sposobnosti, bonitetom tražitelja kredita i vrsti osiguranja kredita

Način otplate:

u mjesečnim ratama ili anuitetima

Način isplate:

doznakom na žiro-račun korisnika i temeljem podnesene dokumentacije

DUGOROČNI KREDITI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Kredit:

s valutnom kluzulom u EUR

Kamatna stopa:

ovisno o bonitetu klijenta

Rok vraćanja kredita:

- do 12 godina koji uključuje poček do 2 godine za ulaganja u investicije

- do 7 godina koji uključuje poček do 1 godine za nabavu opreme

- do 3 godine za refundaciju uloženih sredstava u osnovna sredstva

 

Kamatna stopa određuje se ovisno o bonitetu klijenta.

Informacije na telefon: 052/702 360, 702 361, 702 362 Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu ili putem e-maila krediti@ikb.hr