Hipotekarni krediti

 

Iznos kredita:

od EUR 15.000 do EUR 150.000

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze. Upozorenje: u slučaju promjene tečaja kune i eura dolazi do promjene iznosa aniteta/obroka kojeg treba platiti.

Rok otplate:

MODEL A: od 4 do 15 godina

MODEL B: od 2 do 15 godina

Nominalna kamatna stopa:

MODEL A: 6,28% godišnje, promjenjiva

MODEL B: 5,78%, godišnje, promjenjiva

Kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za prvo polugodište 2018. iznosi 0,85% i fiksnog dijela koji iznosi 5,43 odnosno 4,93 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Kamatna stopa se mijenja dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti .

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

MODEL A: od 6,46%

MODEL B: od 5,93%

Naknada za obradu zahtjeva:

Krediti osigurani stambenom nekretninom u smislu Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju: BEZ NAKNADE

Ostali hipotekarni krediti:

MODEL A: 1,50%, min. Kn 200,00

MODEL B: 1,25%, min. Kn 200,00

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

u jednakim jesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule

Način isplate:

na kunski račun klijenta u Banci

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP obrazac, odrezak od mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Procjena vrijednosti nekretnine
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga
  • Polica osiguranja nekretnine
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.