Krediti iznajmljivačima - posebni uvjeti

Namjena kredita:

a)      kupnja, izgradnja, dogradnja, nadogradnja ili adaptacija turističkih smještajnih kapaciteta i njihovo uređenje i opremanje, kupnja zemljišta u svrhu izgradnje turističkih smještajnih kapaciteta za djelatnost iznajmljivanja, te izgradnja bazena

b)     uređenje okoliša te kupnja opreme, namještaja i sl. u svrhu uređenja turističkih smještajnih kapaciteta

Korisnici kredita:

registrirani iznajmljivači koji svoje poslovanje vode preko računa kod Banke i obvezuju se upućivati svoja primanja po osnovi iznajmljivanja preko računa kod Banke do kraja otplate kredita

Valutna klauzula:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.Upozorenje: u slučaju promjene tečaja kune i eura dolazi do promjene iznosa aniteta/obroka kojeg treba platiti.

Rok otplate:

- do 20 godina za namjene iz točke a)
- do 7 godina za namjene iz točke b)

Nominalna kamatna stopa:

4,85% godišnje, promjenjiva. U prve tri godine otplate kamatna stopa iznosi 3,00% godišnje, fiksno.

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za prvo polugodište 2018. iznosi 0,85% i fiksnog dijela koji iznosi 4,00 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr .

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti .

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 3,89%

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

a)      mjesečni anuiteti

b)     rate koje dospijevaju na naplatu jednom godišnje, 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

c)      rate koje dospijevaju na naplatu 31.07. i 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

d)     rate koje dospijevaju na naplatu 30.06, 31.07, 31.08. i 30.09. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

Način isplate:

odjednom ili sukcesivno na temelju dokumentacije (plaćanjem računa) uz mogućnost gotovinske isplate do 70% iznosa kredita

Rok počeka:

1 godina ako je rok otplate duži od 5 godina

Osnovna dokumentacija: 

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP obrazac, odrezak od mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
 • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
 • Ugovor s turističkom agencijom ili pismeni dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti iznajmljivanja
 • Rješenje o kategorizaciji objekta
 • Rješenje županijskog ureda za turizam o obavljanju djelatnosti
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga
 • Žiro-račun otvoren kod Banke preko kojeg je turistička agencija dužna uplaćivati sredstva za izvršene usluge smještaja
 • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.