Krediti za stambene zgrade

Krediti za stambene zgrade služe za sanaciju krova i fasade stambene zgrade te druga ulaganja u zgradu, te plaćanje priključka na kanalizacijsku mrežu i ostalu infrastrukturu vezanu na stambene zgrade koje se kreditiraju. 
Korisnici kredita su suvlasnici stambene zgrade zastupani po Upravitelju.

Namjena kredita:

Sanacija krova, fasade, stolarije stambene zgrade te druga ulaganja u zgradu

Korisnici kredita:

Suvlasnici stambenih zgrada

Iznos kredita:

od EUR 5.000,00

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze. Upozorenje: u slučaju promjene tečaja kune i eura dolazi do promjene iznosa aniteta/obroka kojeg treba platiti.

Rok otplate:

od 2 do 10 godina

Nominalna kamatna stopa:

a) 4,50% godišnje, fiksna

b) 3,96% godišnje, promjenjiva

U slučaju poboljšanja energetske učinkovitosti stambene zgrade koja je predmet kreditiranja za minimalno jedan razred, ugovorena kamatna stopa se umanjuje za 0,5 postotnih poena od prvog dana sljedećeg mjeseca po primitku valjanog certifikata.

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za prvo polugodište 2018. iznosi 0,85% i fiksnog dijela koji iznosi 3,11 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Kamatna stopa se mijenja dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti .

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

a) od 4,59%

b) od 4,03%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne kaluzule

Način isplate:

Isplata na (pod)račun zajedničke pričuve otvoren u IKB Umag d.d.sukladno odgovarajućoj dokumentaciji (predračuna, ponude, troškovnika i sl.) izvođača radova.

Osnovna dokumentacija:

  • zahtjev za kredit
  • fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu
  • dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju stambenom zgradom
  • troškovnik ulaganja
  • dokument o visini sredstava pričuve koju snosi pojedini suvlasnik
  • odluka suvlasnika o zaduženju po kreditu
  • instrumenti osiguranja (potpisane bianco mjenice sa ovlaštenjem za popunu istih od strane suvlasnika stambene zgrade, bianco zadužnica stambene zgrade potpisana od strane zastupnika - Upravitelja i javnobilježnički potvrđena)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.