Poljoprivredni krediti

Namjena kredita:

za investicije u poljoprivredi: izgradnja, dovršenje ili adaptacija gospodarskih objekata za poljoprivredne namjene, kupnja poljoprivrednog zemljišta, kupnja opreme, strojeva, alata i ostalih sredstava za poljoprivrednu namjenu, podizanje dugogodišnjih nasada (voćnjaka, vinograda, maslinika), kupnja i proširenje osnovnog stada, kupnja junica i opreme u proizvodnji mlijeka, za sjetvu i ostale poljoprivredne namjene

Iznos kredita:

od EUR 5.000,00 do EUR 50.000,00

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Rok otplate:

od 2 do 10 godina

Nominalna kamatna stopa:

5,10% godišnje, promjenjiva

Kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za prvo polugodište 2018. iznosi 0,85% i fiksnog dijela koji iznosi 4,25 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Kamatna stopa se mijenja dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

od 5,21%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne kaluzule

Način isplate:

plaćanje po ponudi, računu, predračunu, ugovoru ili drugom dokumentu iz kojeg je vidljiva namjena kredita

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP obrazac, odrezak od mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Ponuda, račun, predračun ili drugi dokument iz kojeg je vidljiva namjena kredita
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.