S fiksnom kamatom uz valutnu klauzulu

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su klijentima koji upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod IKB Umag d.d.

Iznos kredita:

od EUR 2.000,00 do EUR 25.000,00

Valutna kluzula:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Korisnici kredita:

Korisnici kredita mogu biti klijenti Banke i neklijenti.

Klijenti Banke su fizičke osobe koje upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke i imaju uredno poslovanje po računima, kao i fizičke osobe koje se ugovorom o kreditu obvežu uputiti svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke u roku od 3 mjeseca od dana odobrenja kredita.

Rok otplate:

do 3 godine za kredite do EUR 2.500,00

do 10 godina za kredite preko EUR 2.500,00

Nominalna kamatna stopa:

a)     u prve 3 godine otplate 5,70% godišnje, fiksna, za klijente banke

b)    u prve 3 godine otplate 6,20% godišnje, fiksna, za neklijente banke

Za ostalo razdoblje otplate: 6,13% godišnje, promjenjiva

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za prvo polugodište 2018. iznosi 0,85% i fiksnog dijela koji iznosi 5,28 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

a)     od 6,07% za klijente banke

b)    od 6,43% za neklijente banke

Naknada:

a)     1,00% jednokratno, min. 200,00 kn, max. 1.000,00 kn za klijente banke

b)    2,00% jednokratno, min. 200,00 kn, max. 1.000,00 kn za neklijente banke

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

 

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP obrazac, odrezak od mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.