U usuradnji s Plinarom Pula

Namjena kredita:

plaćanje priključka na plinsku mrežu i izvođenje radova na plinskim instalacijama

Iznos kredita:

od KN 5.000,00 do KN 50.000,00

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Rok otplate:

od 2 do 7 godina uz mogućnost počeka do 6 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

a)      4,23% godišnje, promjenjiva, za klijente koji upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke

b)     4,53% godišnje, promjenjiva, za ostale klijente

Kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za prvo polugodište 2018. iznosi 0,85% i fiksnog dijela koji iznosi 3,38 odnosno 3,68 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Kamatna stopa se mijenja dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

a)      od 4,31%

b)     od 4,61%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

plaćanje računa tvrtke Plinara d.o.o. Pula


Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP obrazac, odrezak od mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Predračun ili račun trgovačke kuće
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

 

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.